fbpx
ค้นหารถทั้งหมด...

ไม่ต้องพกตัวจริง!

รูปถ่ายใบขับขี่บนมือถือใช้แทน

ใบขับขี่ตัวจริงได้ เริ่ม 20 ก.ย.นี้

สำเนาใบขับขี่บนมือถือ สามารถใช้แทนใบขับขี่ตัวจริงได้ เตรียมบังคับใช้ในอีก 120 วัน นับตั้งแต่ประกาศลงในกิจจานุเบกษา หรือตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2562 เป็นต้นไป

     เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษามีการเผยแพร่ พ.ร.บ. จราจรทางบกฉบับที่ 12 พ.ศ. 2562 โดยมีสาระสำคัญในมาตรา 31/1 ว่า “ในขณะขับรถในทางเดินรถ ผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับขี่อยู่กับตัวและต้องแสดงต่อเจ้าพนักงานจราจรเมื่อขอตรวจ”

     “ในกรณีที่ผู้ขับขี่แสดงใบอนุญาตขับขี่ด้วยวิธีการทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือสำเนาภาพถ่ายใบอนุญาตขับขี่ตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด ให้ถือว่าผู้ขับขี่มีใบอนุญาตขับขี่อยู่กับตัวตามวรรคหนึ่งแล้ว”

     ดังนั้น ผู้ขับขี่รถยนต์จึงสามารถใช้สำเนาภาพถ่าย หรือใบขับขี่แบบอิเล็กทรอนิกส์ แทนการพกใบขับขี่ตัวจริงได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย

เมื่อวันที่ 19 ส.ค.2562 ประกาศจากราชกิจจานุเบกษา เรื่องบังคับ กำชับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.จราจรทางบกให้ยกเลิกความในมาตราเดิมและบัญญัติใหม่ โดยมีสาระสำคัญดังนี้
-ตำรวจจราจรไม่มีสิทธิ์ยึดใบขับขี่
-ใบสั่งส่งถึงบ้าน ต้องลงทะเบียน ถึงจะมีผลบังคับ
-แสดงหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ใบสั่งได้ เช่น ภาพถ่ายจากโทรศัพท์ สำเนาเอกสาร ไม่ต้องแสดงตัวจริงมีผล
-มีผลบังคับใช้ 20 ก.ย. 2562 นี้

โดยราชกิจจานุเบกษาประกาศ เรื่องบังคับ กำชับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก และจะมีผลบังคับใช้ใน วันที่ 20 ก.ย. 2562 มีบางรายที่บัญญัติให้ยกเลิกความในมาตราเดิมและบัญญัติใหม่
โดยมีสาระสำคัญในการใช้อำนาจของเจ้าพนักงานจราจร ดังนี้

เดิม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 140 วรรคสองในการออกใบสั่ง ให้อำนาจเจ้าพนักงานจราจร หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการเรียกเก็บใบอนุญาตขับขี่ไว้เป็นการชั่วคราว
โดยบัญญัติว่า
“ในการออกใบสั่งให้ผู้ขับขี่ชำระค่าปรับตามที่เปรียบเทียบตามวรรคหนึ่ง เจ้าพนักงานจราจร หรือพนักงานเจ้าหน้าที่จะเรียกเก็บใบอนุญาตขับขี่ไว้เป็นการชั่วคราวก็ได้”
แต่เนื่องจากบทบัญญัติดังกล่าว ถูกยกเลิกโดยมาตรา 10 แห่ง พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ 12 ) พ.ศ.2562 ดังนั้น ตั้งแต่ วันที่ 20 ก.ย. 2560 เป็นต้นไป ในการออกใบสั่ง เจ้าพนักงานจราจร จึงไม่มีอำนาจเรียกเก็บใบอนุญาตขับขี่ของผู้ขับขี่อีกต่อไป

 ในกรณีเจ้าพนักงานจราจร ที่ออกใบสั่งไม่พบตัวผู้ขับขี่และไม่สามารถติดผูกหรือแสดงใบสั่ง ไว้ที่รถได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด มาตรา 40 วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ 16 ) พ.ศ. 2520 บัญญัติให้ส่ง ใบสั่งพร้อมด้วยหลักฐานโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังภูมิลำเนาของเจ้าของรถ หรือผู้ครอบครองรถเพื่อให้ชำระค่าปรับ ดังนั้น ในกรณีดังกล่าวการส่งใบสั่ง เจ้าพนักงานจราจรต้องส่งใบสั่งพร้อมด้วย พยานหลักฐาน และต้องส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ จึงจะถือว่าเจ้าของรถหรือผู้ครอบครองรถได้รับ ใบสั่งนั้นแล้วเมื่อพ้นกำหนด 15 วัน นับแต่วันส่ง

   ในการแสดงใบอนุญาตขับขี่ในขณะขับรถมาตรา 31/1 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. จราจรทางบก (ฉบับที่ 12 ) พ.ศ.2562 บัญญัติว่า “ในขณะขับรถในทางเดินรถผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับขี่อยู่กับตัวและต้องแสดงต่อ เจ้าพนักงานจราจรเมื่อขอตรวจ ในกรณีที่ผู้ขับขี่แสดงใบอนุญาตขับขี่ด้วยวิธีการทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือลำเนา ภาพถ่ายใบอนุญาตขับขี่ตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดให้ถือว่าผู้ขับขี่มีใบอนุญาตขับขี่อยู่กับตัวตามวรรค

ดังนั้น การแสดงใบอนุญาตขับขี่ในขณะขับรถ ผู้ขับขี่สามารถแสดงใบอนุญาตขับขี่ด้วยตัวเอง
วิธีข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือสำเนาภาพถ่ายใบอนุญาตขับขี่ได้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ จึงให้กำชับเจ้าพนักงานจราจรและผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้บังคับบัญชาผู้มีหน้าที่ ควบคุม กำกับ ดูแลศึกษาทำความเข้าใจ พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าว ก่อนที่จะมีผลบังคับใช้ เพื่อจะได้ดำเนินการ ให้ถูกต้องตามที่กฎหมายบัญญัติต่อไป

ขอบคุณข้อมูล ดีๆ จาก http://www.sanook.com และ http://www.ejan.co

แสดงความคิดเห็น

คำนวณยอดผ่อนโดยประมาณ

B

ตัวตน “Eddy Smart Car”

รถแนะนำและโปรโมชั่น

จำนวนคนเข้าชม

147357
Users Today : 128
Views Today : 354
Total views : 361786
%d bloggers like this: